CAREER POLICY

WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT
CORPORATE CULTURE

We adopt the principle of attracting talented and successful people within our body and working with long years by encouraging and helping their developments. We have newly recruited personnel subject to “Job Orientation Training” from the first day of employment. We maintain their trainings both outside of the job and on the job and we monitor their progresses.

JOB APPLICATION

İş başvurusu yapacağınız firmanın logosunu seçiniz.

BAŞVURU FORMU
APPLICATION FORM
İşbu başvuru formunun doldurulmuş olması başvuruda bulunana iş verileceği anlamına gelmez.
Gerçeğe aykırı bilgi verildiği anlaşılanların hizmet akdi derhal feshedilir.
Married
Single
Divorced
Woman
Man
People you have to look at
Special topics of interest
Foreign Languages You Know
Language Reading Writing Talking
Please click "Add Language" button and add a language
Name
SGK
Single
Education Name of the Institution Starting date Ending Date Graduation grade Department
Please click "Add Education" button and add your educations.
Company Starting Date Ending Date Fee on Starting Fee on Departure Job Title Reason for leaving work
Please add your work experience by clicking on "Add Experience".
Name and Last Name Adress Phone Number Job
Please add your work experience by clicking on "Add Reference".
Şirketimizde çalışan kan bağı olan kişi

6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

“İşe başvurunuzun kabul edilmesi halinde, [Servis Yönetim ve Reklam Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.] kişisel verilerinizin de yer aldığı işbu başvuru formu 4857 sayılı İş Kanunu’nun 75. Maddesi kapsamında tarafınızca verilecek diğer belgeler ile birlikte oluşturulacak özlük dosyasının içerisine alınacak ve bu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenecektir.

Bu kapsamda [Servis Yönetim ve Reklam Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.]’nin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ve alt acenteleri ile [Servis Yönetim ve Reklam Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.]’nin grup şirketleriyle paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dâhil olmak üzere işlenebilecektir.

İşçi’nin işten ayrılması durumunda İşçi verileri, SGK mevzuatı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı uyarınca 10 yıl boyunca saklanır. Bu sürenin ardından İşçi’ye ilişkin kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

İş başvurunuzun kabul edilmemesi halinde ise, [Servis Yönetim ve Reklam Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.] 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yer alan kişisel verilerinizi de içerir bu form, işe alınmayacağınızın tespitini takip eden 10 yıl içerisinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.”

6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA ONAY METNİ

Hizmet Sözleşmesi kapsamında İşçi/Aday; kimlik bilgilerinin, adresinin, mesleğinin, medeni durumunun, doğum tarihinin, tabiiyetinin, mahkumiyet durumunun, siyasi ya da sendikal faaliyetlerinin, sağlık ve hastalık durumunun, e-mail yazışmaları vb. bilgilerinin korunması gereken kişisel veriler kapsamında olduğunu, kişisel verilerinin İşveren'e kendisi tarafından teslim edildiğini, kişisel verileri İşveren'in kullanmasına, işlemesine, gerekmesi halinde 3. Kişiler ile paylaşılmasına, yine İşveren'in İşçi hakkında sözleşme devam ederken edinmiş olduğu bilgilerin kullanılmasına, paylaşılmasına, işlenmesine, işçinin işyerine giriş çıkış kayıtlarının denetlenmesine, işçinin işyerinde izlenmesine, iş için verilen ve kullanılması gereken telefonlarının dinlenmesine, kayıtlarına ulaşılmasına, bu görüşmelerin kaydedilmesine, internet kullanımının ve e-postalarının denetlenmesine, işyerindeki davranışlarının görüntü ve ses alma araçları ile gözetlenmesine 6698 sayılı kanunun 5. Maddesi gereğince açık rızası olduğun İŞ BAŞVURU FORMU ile önceden bilgilendirildiğini ve İşverenin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması gerekliliğini açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. İşçi, kişisel verilerinin İşveren tarafından edinilmesinin, saklanmasının, işlenmesinin ve 3. Şahıslarla paylaşılmasının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na, Borçlar Kanunu'nun 419. Maddesine ve İş Kanunu'nun 75. Maddesine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olduğunu, kişisel verileri ile ilgili İşveren aleyhine herhangi bir iddia ve hak ileri sürmeyeceğini, hukuki ve cezai başvuru haklarından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Personalize Your Experience

Help us to choose the right innovations.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
X
SAVE
crop picture