CAREER POLICY

WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT
CORPORATE CULTURE

We adopt the principle of attracting talented and successful people within our body and working with long years by encouraging and helping their developments. We have newly recruited personnel subject to “Job Orientation Training” from the first day of employment. We maintain their trainings both outside of the job and on the job and we monitor their progresses.

JOB APPLICATION

İş başvurusu yapacağınız firmanın logosunu seçiniz.

BAŞVURU FORMU
APPLICATION FORM
İşbu başvuru formunun doldurulmuş olması başvuruda bulunana iş verileceği anlamına gelmez.
Gerçeğe aykırı bilgi verildiği anlaşılanların hizmet akdi derhal feshedilir.
Evli
Bekar
Boşanmış
Kadın
Erkek
Bakmaya mecbur olduğunuz kimseler
Özel olarak ilgilendiğiniz konular
Bildiğiniz Yabancı Lisanlar
Lisan Okuma Yazma Konuşma
Lütfen "Lisan Ekle" butonundan bildiğiniz dilleri ekleyiniz.
Askerlik Durumunuz
Muaf
Bedelli
Tecilli
Terhis
Acil durumlarda haber verilecek kişi
SGK'lı
Emekli
Öğrenim Öğrenim kurumunun ismi Öğrenime başlama Öğrenim bitişi Diploma derecesi Bölümü
Lütfen "Eğitim Ekle" butonundan eğitim bilgilerinizi ekleyiniz.
Çalıştığı Firma Hizmet Başlangıcı Hizmet Bitişi Başlangıç Ücreti Ayrılıştaki Ücret İş Ünvanınız İşten ayrılış sebebiniz
Lütfen "Deneyim Ekle" butonundan iş deneyimlerinizi ekleyiniz.
Adı Soyadı Adres Tel No. Mesleği
Hakkınızda bilgi alabileceğimiz ve akrabanız olmayanların isim ve bilgileri. Lütfen "Referans ekle" butonundan iş deneyimlerinizi ekleyiniz.
Şirketimizde çalışan kan bağı olan kişi

6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

“İşe başvurunuzun kabul edilmesi halinde, [Servis Yönetim ve Reklam Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.] kişisel verilerinizin de yer aldığı işbu başvuru formu 4857 sayılı İş Kanunu’nun 75. Maddesi kapsamında tarafınızca verilecek diğer belgeler ile birlikte oluşturulacak özlük dosyasının içerisine alınacak ve bu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenecektir.

Bu kapsamda [Servis Yönetim ve Reklam Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.]’nin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ve alt acenteleri ile [Servis Yönetim ve Reklam Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.]’nin grup şirketleriyle paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dâhil olmak üzere işlenebilecektir.

İşçi’nin işten ayrılması durumunda İşçi verileri, SGK mevzuatı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı uyarınca 10 yıl boyunca saklanır. Bu sürenin ardından İşçi’ye ilişkin kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

İş başvurunuzun kabul edilmemesi halinde ise, [Servis Yönetim ve Reklam Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.] 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yer alan kişisel verilerinizi de içerir bu form, işe alınmayacağınızın tespitini takip eden 10 yıl içerisinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.”

6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA ONAY METNİ

Hizmet Sözleşmesi kapsamında İşçi/Aday; kimlik bilgilerinin, adresinin, mesleğinin, medeni durumunun, doğum tarihinin, tabiiyetinin, mahkumiyet durumunun, siyasi ya da sendikal faaliyetlerinin, sağlık ve hastalık durumunun, e-mail yazışmaları vb. bilgilerinin korunması gereken kişisel veriler kapsamında olduğunu, kişisel verilerinin İşveren'e kendisi tarafından teslim edildiğini, kişisel verileri İşveren'in kullanmasına, işlemesine, gerekmesi halinde 3. Kişiler ile paylaşılmasına, yine İşveren'in İşçi hakkında sözleşme devam ederken edinmiş olduğu bilgilerin kullanılmasına, paylaşılmasına, işlenmesine, işçinin işyerine giriş çıkış kayıtlarının denetlenmesine, işçinin işyerinde izlenmesine, iş için verilen ve kullanılması gereken telefonlarının dinlenmesine, kayıtlarına ulaşılmasına, bu görüşmelerin kaydedilmesine, internet kullanımının ve e-postalarının denetlenmesine, işyerindeki davranışlarının görüntü ve ses alma araçları ile gözetlenmesine 6698 sayılı kanunun 5. Maddesi gereğince açık rızası olduğun İŞ BAŞVURU FORMU ile önceden bilgilendirildiğini ve İşverenin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması gerekliliğini açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. İşçi, kişisel verilerinin İşveren tarafından edinilmesinin, saklanmasının, işlenmesinin ve 3. Şahıslarla paylaşılmasının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na, Borçlar Kanunu'nun 419. Maddesine ve İş Kanunu'nun 75. Maddesine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olduğunu, kişisel verileri ile ilgili İşveren aleyhine herhangi bir iddia ve hak ileri sürmeyeceğini, hukuki ve cezai başvuru haklarından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.